پاور پوینت ، جزوه، تحقیق، مقاله لاتین+ ترجمه، دانلود پروژه
مرکز کامپیوتر پارسیانه نکا مرکز فروش ویژه لپ تاپ و لوازم جانبی کامپیوتر برای مشاهده فروش ویژه  مودم  modem با قیمت های استثنایی کلیک نمائید
ما اعتماد به وجود می آوریم ( we make sure ) ایمیل پشتیبانی : info@parsiyaneh.ir

پایان نامه ( ارشد) بررسي مباني تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه علامه طباطبايي (ره)

عنوان پایان نامه :

بررسي مباني تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه علامه طباطبايي (ره)

 

( تنها دلیل پایین بودن هزینه پروژه این است که شما دوست گرامی بتوانید نمونه کامل از پروژه های ارشد با رشته های مختلف را جهت آمادگی کامل خود برای پایان نامه های نهایی خود به دست آورید و با اصول پایان نامه نویسی آشنا شوید. )

فهرست:


فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیـات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 طرح يا بيان مسئله 2
1-3 اهداف تحقيق 3
1-4 اهميت و ضرورت تحقيق 4
1-5 سؤالات تحقيق 5
1-5-1 سوال اصلی 5
1-5-2 سؤالات جزئی تحقيق 5
1-6 تعريف كليدواژه‌هاي موضوع تحقيق 6
1-7 روش تحقيق 6
1-8 منابع مورد استفاده در تحقيق 6
1-9 پیشینه تحقيق 7
1-9-1کتب 7
1-9-2 پایان نامه ها 7
فصل دوم: ادبیـات تحقیق
مقدمه 9
2-1 بخش اول - شرح مختصري از زندگينامة علامه طباطبايي (ره) و آثار او 10
2-1-1 كتاب شناسي علامه طباطبايي (ره) 12
2-1-1-1 آثار عربي 12
2-1-1-2آثار فارسي 13
2-1-1-3 آثار منتشر نشده علامه 14
2-2 بخش دوم - پيشينه تحقيق 14
2-2-1کتب 14
2-2-1-1 کتاب مبانی تعليم و تربيت اسلامی 14
2-2-1-2 کتاب سيری در تربيت اسلامی 15
2-2-1-3 کتاب تعليم و تربيت و مراحل آن 15
2-2-1-4 کتاب نگاهی دوباره به تربيت اسلامی 16
2-2-1-5 کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانی آن 16
2-2-1-6 کتاب ترجمه و تفسیر نهج البلاغه 17
2-2-1-7كتاب تعليم و تربيت اسلامي 17
2-2-1-8 كتاب تعليم و تربيت در اسلام 17
2-2-2 پايان‌نامه‌ها 18
2-2-2-1 مقايسه ديدگاههاي تربيتي امام خميني (ره) و مرحوم علامه طباطبايي 18
2-2-2-2 تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي و جان ديويي 19
2-2-2-3 بررسي مباني تعليم و تربيت اسلامي 21
2-2-2-4 بررسي و مقايسه آراء تربيتي امام خميني(ره) و علامه طباطبايي (ره) 21
2-3 بخش سوم – شرح مفاهيم اساسي تعليم و تربيت 22
2-3-1 مقدمه 22
2-3-2 تعليم 23
2-3-3 تربيت 27
2-3-4 تعليم و تربيت 29
2-3-5 تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) 33
2-3-5-1 اخلاق 33
2-3-5-2 تزكيه 33
2-3-5-3هدايت 34
2-3-5-4 تعليم 34
2-3-5-5 رابطه تعليم و تربيت 36
2-3-5-6 مفهوم مبانی تعلیم و تربیت 36
2-3-6 شناخت(معرفت) شناسي 39
2-3-7 تاريخچه و اهميت شناخت 40
2-3-8 علم يا شناخت انسان 42
2-3-9 ماهيت علم 43
2-3-10 تقسيمات و انواع علم 43
2-3-11 علم حضوري، علم حصولي 43
2-3-12 تصور و تصديق 44
2-3-13 علوم عادي – تجربي و تعقلي 44
2-3-14 علوم غير عادي 44
2-3-15 نياز انسان به وحي 45
2-3-16 علم از نظر قرآن 46
2-3-17 مقام و منزلت علم 47
2-3-18 تعليم و تربيت و شناخت شناسي 48
2-3-19 منابع معرفت 51
2-3-20 منابع دست دوم معرفت 51
2-3-21 منابع نخستين معرفت 52
2-3-22 شهود 55
2-3-23 وحي 56
2-3-24 مفهوم تجربه 57
2-3-25 نظر مكاتب عمده فلسفه در رابطه با معرفت 58
2-3-26 معرفت شناسي طبيعت گرا و تربيت 59
2-3-27 معرفت شناسي معني‌گرا و تربيت 59
2-3-28 معرفت شناسي واقع‌گرا و تربيت 60
2-3-29 معرفت شناسي عمل‌گرا و تربيت 61
2-3-30معرفت شناسي تجربه‌گرا و تربيت 62
2-3-31 معرفت‌شناسي وجودگرا و تربيت 63
2-3-32 هستي(جهان)شناسي 89
2-3-33 انسان شناسي 92
2-3-33-1 ضرورت تحقيق در شناخت انسان 92
2-3-33-2 ساختار مباحث فلسفي انسان شناسي فلسفي 93
2-3-33-3 چيستي و ماهيت انسان 93
2-3-33-4 اگزيستانسياليسم و ماهيت انسان 94
2-3-33-5 فيلسوفان مسلمان و ماهيت انسان 95
2-3-34 اصالت روح 95
2-3-34- 1 روح جوهر است 96
2-3-34-2 فقر وجودي روح 96
2-3-34-3 رابطه متقابل روح و بدن 96
2-3-34-4 وحدت نفس و كثرت قوا 97
2-3-34-5 استمرار حيات انسان پس از مرگ 98
2-3-35 چگونگي و ويژگي‌هاي انسان 98
2-3-35-1 علم يا آگاهي انسان 98
2-3-35-2 ميل يا گرايش انسان 99
2-3-35-3 اختيار و آزادي انسان 101
2-3-35-4 قدرت يا توانايي انسان 103
2-3-35-5 تحويل پذيري شخصيت انسان و عوامل مؤثر در آن 104
2-3-36 چرائي و كمال انسان 105
2-3-37 انسان در نظر علما و صاحب نظران بزرگ 106
2-3-37-1 ژان آموس كمينوس 107
2-3-37-2 ژان ژاك روسو 108
2-3-37-3 هنريش پستالزي 108
2-3-37-4 امانوئل كانت 109
2-3-37-5 فردريش فروبل 109
2-3-38- مكتب فلسفي انسان‌گرايي علمي و انسان 111
2-3-39 خدا شناسي 113
2-3-40 مقوله خداشناسي 115
2-3-40-1 عشق به آگاهي و دانستن 115
2-3-40-2 حس و وظيفة شكرگزاري 115
2-3-40-3 پيوند سود و زيان ما با اين مسئله (پيشگيري از خطر و ضرر احتمالي) 115
2-3-41 آثار خداشناسي در زندگي ما 116
2-3-42 راه‌هاي خداشناسي 116
2-3-43 صفات خداوند و امكان شناخت او 116
2-3-44 شناخت خدا و سعادت انسان 117
2-3-45تنها خدا شايسته پرستش 118
2-3-46 چارچوب نظري تحقيق 119
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 126
3-1 روش تحقيق بر مبناي هدف 127
3-2 روش تحقيق بر مبناي نحوه گردآوري داده‌ها 127
3-3 ابزار اندازه‌گيري 129
3-4 روش تحقيق 129
فصل چهارم: مباني يا مباحث اساسي فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي (ره)
4-1 بخش اول: معرفت شناسي 132
4-1-1 مقدمه 132
4-1-2 معرفت‌شناسي از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) 133
4-1-2-1 علم يا شناخت از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) 133
4-2 بخش دوم: هستي(جهان) شناسي 154
2-4-1 مقدمه 154
2-4-2 هستي شناسي از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) 155
2-4-2-1 اشتراك معنوي وجود 155
2-4-2-2 اصالت وجود و واقعيت و اعتباري بودن ماهيت 157
2-4-2-3 وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت(حقيقت تشكيكي) 159
2-4-2-4 واجب‌الوجود بالذات بالاترين مرتبة هستي 161
2-4-2-5 اصل عليت(رابطه علّي و معلولي) 162
2-4-2-6 حدوث و قدم جهان آفرينش 164
2-4-2-7 كثرت و ترتيب قياسي اجزاي جهان(مراتب جهان‌آفرينش) 168
2-4-2-8 قضا و قدر در نظام هستي از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) 171
2-4-2-9 خير و شر از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) 173
2-4-2-10معاد لازمه حركت جوهري جهان هستي 175
2-4-2-11 اشاره تربيتي(تأثير هستي شناسي بر تعليم و تربيت) 177
4-3 بخش سوم : انسان شناسي 180
4-3-1 مقدمه 180
4-3-2 روش قرآن در شناخت انسان از نظر علامه طباطبايي(ره) 181
4-3-3 روش قرآن در انسان سازي از نظر علامه طباطبايي(ره) 183
4-3-4 انسان موجود عالم به علم و جهل خود 187
4-3-5 معرفت نفس از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) 189
4-3-6 راه رسيدن به معرفت نفس از نظر علامه طباطبايي(ره) 191
4-3-7ويژگي‌هاي انسان از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) 192
4-3-8 اصالت فرد يا جامعه و رابطه انسان با جامعه 202
4-3-9 جبر و اختيار(آزادي، اراده و مسئوليت) 205
4-3-10چرائي و كمال انسان 208
4-3-10-1انسان به فعليت رسيده(كامل) مظهر عقل كل و نفس كل است. 208
4-3-10-2خلقت انسان در قوس نزولي و كمال او در قوس صعودي 209
4-3-10-3كمالات باطني و مقامات معنوي براي انسان 212
4-3-11خلاصه انسان‌شناسي علامه طباطبايي(ره) 213
4-3-12اشاره تربيتي(تاثير انسان شناسي بر تعليم و تربيت) 214
4-4بخش چهارم: خداشناسي 217
4-4-1مقدمه 217
4-4-2خداشناسي از ديدگاه علامه طباطبايي(ره) 218
4-4-2-1چرا بشر در جستجوي خدا افتاد؟ 218
4-4-2-2ما خدا را چگونه تصور مي كنيم؟ 220
4-4-2-3اثر و فايده خداشناسي در زندگي انسان 223
4-4-2-4راه‌هاي بشر به سوي خدا(راههاي خداشناسي) 224
4-4-3راه عقل يا راه استدلال و فلسفه - برهان صديقين در اثبات سرچشمه هستي 228
4-4-4روش قرآن كريم در توحيد(راه خداشناسي از نظر قرآن) 229
4-4-5راه‌هاي شناخت صفات خدا و انواع آن 230
4-4-6توحيد در عبادت(پرستش خداي يگانه) 232
4-4-7مقام فناء في الله از مراتب قواي عمليه نفس 237
4-4-8اشاره تربيتي(تأثير خداشناسي بر تعليم و تربيت) 240
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجـه گیری
5-1جمع‌بندي و نتيجه گيري 245
5-2 محدودیت‌های تحقیق 248
5-3 پيشنهادها 249
فهرست منابع 252

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,580 تومان
(شامل 2% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 21,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
c_201706_1273.zip634.5k